מדיניות פרטיות

מדיניות נוכחית בנוגע לסודיות של פרטים אישיים (הלאה - מדיניות פרטיות) נרחבת לכל המידע אשר יכול להתקבל על ידי חברת "Art Quest" (כתובת האתר: http://artquest.co.il) לגבי המשתמש בזמן השימוש באתר זה, או מוצרי החברה.

1. מושגים

1.1. במדיניות פרטיות זאת חל שימוש במושגים הבאים:
1.1.1. "הנהלת האתר http://artquest.co.il (הלאה- הנהלת האתר)" - עובדים, מוסמכים לניהול האתר, פועלים משם החברה "Art Quest", אשר מארגנים ו(או) עורכים עיבוד פרטים אישיים, וגם כן מגדיר את מטרות עיבוד של פרטים אישיים, הרכב של פרטים אישיים אותם יש לעבד, פעולות הנערכות עם פרטים אישיים.
1.1.2. "פרטים אישיים" - כל מידע, המתייחס באופן ישיר או בעקיפין לאישיות פיזית מוגדרת או אשר צריכה להיות מוגדרת (סובייקט פרטים אישיים).
1.1.3. "עיבוד של פרטים אישיים" - כל פעולה או צרוף של פעולות, אשר נעשות עם שימוש באמצעי אוטומציה או ללא שימוש של אמצעים האלה עם פרטים אישיים, כולל איסוף, שמירה, הסדרה, צבירה, אחסון, דיוק (חידוש, שינוי), הוצאה, שימוש, דפרסונליזציה, חסימה, מחיקה, השמדה של פרטים אישיים.
1.1.4. "סודיות של פרטים אישיים" - הכרחיות לשמירה על ידי המפעיל או אישיות אחרת אשר קיבלה גישה לפרטים אישיים על הדרישה למנוע את הפצה של פרטים אישיים ללא הסכמה של סובייקט או או בסיס חוקי אחר.
1.1.5. "משתמש האתר http://artquest.co.il (הלאה - משתמש)" - אישיות עם גישה לאתר בעזרת האינטרנט ומשתמשת באתר חברת "Art Quest".
1.1.6. "Cookies" - קטע קטן של נתונים, הנשלח על ידי שרת-ווב ונשמר במחשב המשתמש, אותו משתמש-ווב או דפדפן אתו כל הזמן שולח לשרת-ווב בשאילתא HTTP בניסיון לפתוח את העמוד של אתר תואם.

2.    הוראות כלליות

2.1.   שימוש של אתר חברת "Art Quest" על ידי משתמש מהווה הסכמה עם מדיניות הפרטיות ותנאי עיבוד של פרטים אישיים של המשתמש.
2.2.   במקרה אי הסכמה של המשתמש עם תנאי מדיניות הפרטיות הוא צריך להפסיק את השימוש באתר חברת "Art Quest".
2.3.   מדיניות פרטיות נוכחית חלה רק על אתר http://artquest.co.il של חברת "Art Quest". חברת "Art Quest" לא שולטת ולא נושאת באחריות עבור האתרים של צד שלישי, אליהם משתמש יכול להגיע בקישורים הזמינים באתר חברת "Art Quest".
2.4.    הנהלת האתר בודקת את האמינות של פרטים אישיים, הניתנים על ידי משתמש האתר http://artquest.co.il.

3.   נושא של מדיניות פרטיות

3.1.   מדיניות פרטיות נוכחית מגדירה את החובות של הנהלת האתר http://artquest.co.il בדבר אי גילוי ואבטחה של סודיות פרטים אישיים, אותם משתמש מעביר לאתר בעת דרישה מצד הנהלת האתר לצורך רישום הזמנה למשחק באתר http://artquest.co.il.
3.2. פרטים אישיים, מותרים לעיבוד בגדר של מדיניות פרטיות זאת, מוגשים על ידי המשתמש בדרך מילוי טופס באתר http://artquest.co.il וכוללים את המידע הבא:
3.2.1. שם משפחה ושם פרטי של המשתמש;
3.2.2. מספר קשר של המשתמש;
3.2.3. כתובת דואר אלקטרוני (e-mail).
3.3. ניתוק של cookies יכול להיות כרוך באי נגישות לחלקים מסוימים של האתר http://artquest.co.il, הנדרשים לכניסה.
3.4. כל מידע פרטי אחר הלא מוגדר לעיל (היסטוריה של המשחקים, סוגי בראוזרים ומערכות הפעלה וכד') חייב להיות מאובטח באופן אמין ואסור להפצה פרט למקרים המוגדרים בסעיף קטן 5.2. ו 5.3. של מדיניות פרטיות זאת.

4.   מטרות איסוף של פרטים אישיים של המשתמש

4.1. בפרטים האישיים של המשתמש, הנהלת האתר http://artquest.co.il יכולה להשתמש למטרות הבאות:
4.1.1. זיהוי של המשתמש למטרות רישום למשחק
4.1.2. יצירת קשר עם המשתמש, כולל שליחה של הודעות, שאלות הקשורים לשימוש באתר http://artquest.co.il, אספקת שירותים, עיבוד שאלות ופניות של המשתמשים.
4.1.3. אימות של אמינות ושלמות של פרטים אישיים, המוגשים על ידי המשתמש.
4.1.4. הודעה של המשתמש אתר http://artquest.co.il על מצב ההזמנה.
4.1.10. פניה למשתמש לצורך איסוף ביקורות על שירותים הניתנים על ידי חברת "Art Quest".

5. שיטות ומועדי עיבוד פרטים אישיים

5.1. עיבוד של נתונים פרטיים של המשתמש נעשה ללא הגבלה בזמן, בכל דרך חוקית, כולל במערכות מידע עם נתונים פרטיים עם שימוש באמצעי אוטומציה וללא אמצעים אלה.
5.2. נתונים פרטיים של המשתמש יכולים להיות מועברים למוסדות מוסמכים ממשלתיים של ישראל רק על בסיס וסדר המוגדר על ידי החקיקה של ישראל.
5.3. במקרה האבדון או גילוי של פרטים אישיים, הנהלת האתר מיידעת את המשתמש על אבדון או גילוי של פרטים אישיים.
5.4. הנהלת האתר נוקטת צעדים ארגוניים וטכניים הנחוצים להגנה של פרטים אישיים של המשתמש מגישה אי חוקית או מקרית, השמדתם, שינוי, חסימה, העתקה, הפצה, וגם כן פעולות לא חוקיות אחרות של צד ג'.
5.5. הנהלת האתר ביחד עם המשתמש נוקטת בכל הפעולות הנחוצות המכוונות למניעה של הפסדים או השלכות שליליות הקשורות להפסד או גילוי פרטים אישיים של המשתמש.

6.  התחייבויות הצדדים

6.1. המשתמש חייב:
6.1.1. לספק מידע על נתונים פרטיים הנחוצים לעריכה של הזמנה למשחק.
6.2. הנהלת האתר חייבת:
6.2.1. להשתמש במידע אשר התקבל רק למטרות המפורטות בסעיף 4 של מדיניות פרטיות זאת.
6.2.2. לספק שמירה על מידע סודי בסוד, לא לגלות אותה ללא אישור בכתב מקדים מצד המשתמש, וגם כן לא לערוך מכירה, החלפה, פרסום, או גילוי בשיטות אחרות של נתונים אישיים של המשתמש אשר הועברו, למעט סעיף קטן 5.2 ו5.3 של מדיניות פרטיות זאת.
6.2.3. לנקוט בצעדים להגנה על הסודיות של נתונים פרטיים של המשתמש בהתאם לסדר, בו משתמשים לאבטחת בטיחות למידע במחזור עסקי.
6.2.4. לערוך חסימה של נתונים פרטיים, המתייחסים למשתמש תואם, ממועד הפניה או דרישה מצד המשתמש או נציגו החוקי או מוסד מורשה בהגנה על זכויות הסובייטיים של פרטים אישיים לתקופת הבדיקה, במקרה של חשיפת נתונים פרטיים שגועים או פעולות בלתי חוקיות.

7. אחריות הצדדים

7.1. הנהלת האתר, אשר לא קיימה את התחייבויותיה, נושאת אחריות על ההוצאות, אשר נצברו על ידי המשתמש בהקשר לשימוש אי חוקי בנתונים פרטיים, בהתאם לחקיקה של מדינת ישראל, פרט למקרים המוגדרים בסעיף קטן 5.2., 5.3. ו7.2 של מדיניות פרטיות זאת.
7.2. במקרה אובדן או גילוי של מידע סודי, הנהלת האתר לא נושאת אחריות, אם מידע סודי זה:
7.2.1. הפך למוכר לציבור לפני שנערך אובדן או גילוי.
7.2.2. התקבל מצד' טרם לקבלה מהנהלת האתר.
7.2.3. גילוי של המידע נעשה בהסכמה של המשתמש.

8.  יישוב מחלוקות

8.1. טרם לפניה לבית המשפט עם התביעה בדבר מחלוקת, אש נוצרת על בסיס היחסים בין המשתמש האתר http://artquest.co.il והנהלת האתר, הגשה של התביעה הינה הכרחית (הצעת כתב על יישוב מחלוקת מרצון החופשי).
8.2. מקבל התביעה במשך 30 ימים מיום הקבלה של התביעה, בכתב מודיע למגיש התביעה על תוצאות הבירור בתביעה.
8.3. בהישג של הסכמה, מחלוקת תועבר לבירור למוסד משפטי בהתאם לחקיקה של מדינת ישראל בפועל.
8.4. מדיניות פרטיות נוכחית ויחסים בין המשתמש והנהלת האתר כפופים לחקיקה בפועל של מדינת ישראל.

9.  תנאים נוספים

9.1. הנהלת האתר רשאית לערוך שינויים למדיניות פרטיות הנוכחית ללא הסכמה של המשתמש.
9.2. מדיניות פרטיות החדשה נכנסת לפועל ממועד הפרסום באתר http://artquest.co.il, אם לא הוגדר אחרת בעריכה החדשה של מדיניות פרטיות.
9.3. כל ההצעות או שאלות לגבי מדיניות פרטיות יש לשלוח של דואר אלקטרוני של ההנהלה: artquest.allenby28@gmail.com
9.4. מהדורת מדיניות פרטיות אשר בפועל ניתן למצוא בכתובת: http://artquest.co.il/privacy-policy

תאריך עדכון: 26.09.2017.